Rekrutacja online


Ze względu na bezpieczeństwo z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy tylko i wyłącznie nabór w formie elektronicznej.

Wniosek do pobrania: Kliknij tutaj

Prosimy o pobranie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku Wypełniony wniosek proszę przesłać na adres e mail szkoły sp4wl@o2.pl

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  NA ROK SZKOLNY 2020/2021                                                                                                                 
DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL


Data  urodzenia

Adres zamieszkania kandydata
Miejscowość 

Ulica, nr DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Rodzic / Opiekun prawny 1
Rodzic / Opiekun prawny 2
Imię i nazwisko 


Telefon


Adres e-mail


Adres zamieszkania
Miejscowość 


Ulica, nr 


INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO INNYCH PLACÓWEK                                                                                                                                                                                                    
Wskazać jednostki w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej - niniejszą kolejność należy zachować we wszystkich wnioskach. Wniosek może być złożony nie więcej niż do trzech wybranych placówek
Lp.
Nazwa jednostki
1

2

3

INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W LĘBORKU                                                                                                                                                                                (wypełniają kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły)
Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce

TAK

NIE

Rodzic kandydata jest pracownikiem tej jednostki oświatowej, podległej Gminie Miasto Lębork
TAK

NIE

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkół lęborskich
TAK

NIE

Kandydaci spoza obwodów lęborskich szkół
TAK

NIE

Punktację przypisuje się kandydatowi tylko w jednej wyższej kategorii
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. zm.) obejmujących zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący oraz dyrektora placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek oraz z klauzulą informacyjną na odwrocie.                     W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.
Lębork, dnia
                      Podpis rodziców         
                opiekuna prawnego