Konkurs plastyczny
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
na rysunek lub plakat
„Moja Ojczyzna Niepodległa”

§ 1
Organizatorzy konkursu
Konkurs plastyczny organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Lęborku

§ 2
Cel konkursu
Celem konkursu jest :
·         edukacja patriotyczna i obywatelska młodzieży oraz pielęgnowanie polskości i idei niepodległości oraz tradycji narodowych,
·         zainteresowanie młodych tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową,
·         pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,
·          wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych,
·         podniesienie  świadomości narodowej i lokalnej,
·         pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Ojczyzny,

·         kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży poprzez udział 

w wystawach prac pokonkursowych .

§ 3
    Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży lęborskich szkół:
-  I grupa wiekowa kl. IV – VI szkoły podstawowe – RYSUNEK
- II grupa wiekowa kl. VII – VIII szkoły podstawowe oraz kl. III gimnazjum

§ 4
Prace konkursowe
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie  rysunku (I grupa wiekowa) plakatu (II grupa wiekowa) związanego z tematem konkursu w formacje A3.
 2. Każdy z uczestników przygotowuje pracę wykonaną dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.
 3. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną zgodnie z tematem konkursu „Moja Ojczyzna Niepodległa”
 4. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
 5. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko, adres, zgoda opiekuna
§ 5
Przebieg konkursu
 1. Prace konkursowe ocenią członkowie wybranej Komisji konkursowej przez organizatora.
 2. Komisja oceniać będzie:
·         zawartość merytoryczną,
·         zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
·         pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
·         formę estetyczną pracy,
·         wykorzystanie różnych technik plastycznych.
 1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I miejsca oraz w 3 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.
 2. Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 4,  Al. Wolności 31 w Lęborku do dnia 23 listopada 2018r.
§ 6
Uwagi końcowe
 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają prawo do ich  ekspozycji  na wystawach łącznie z podaniem danych autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach internetowych oraz czasopismach. 
 3. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne
   z regulaminem nie będą oceniane.
 4. Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu.
 5. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 28 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Lęborku
 6. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator. .
 7. Wszelkich informacji o konkursie udziela: Halina Andryskowska – Dudek tel. 600 828 783