LOGO pilnie poszukiwane

Samorząd Uczniowski naszej szkoły ogłosił konkurs plastyczny na nowe LOGO, gdyż poprzednie straciło ważność - nasze gimnazjum przestało istnieć.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

  1. Organizator konkursu. Organizatorem konkursu na opracowanie logo SU jest Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lęborku.
  2. Cel i przedmiot konkursu. 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Samorządu Uczniowskiego. 2. Logo wykorzystywane będzie przez Samorząd Uczniowski do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych itd. 3. Konkurs trwa od 06.09.2018 r. do 27.09.2019 r. 
  3. Warunki uczestnictwa w konkursie. 1. W konkursie mogą brać uczniowie klas 5-8 naszej szkoły. 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i zgodą na bezpłatne wykorzystanie zwycięskiej pracy. 
  4. Forma prezentacji pracy konkursowej. 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki. 2. Pracę należy wykonać techniką czystą (farby, pisaki, kredki). 3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami: • być czytelne i łatwe do zapamiętania, • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą, • wzbudzać pozytywne emocje. 4. Każda praca powinna zawierać informacje tj. imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 
  5. Miejsce i termin składania prac konkursowych. Prace należy składać do dnia 27.09.2019 r. u opiekunów SU. 
  6. Kryteria oceny prac konkursowych. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: • zgodność projektu z danymi naszej szkoły, • oryginalność znaku, łatwość zapamiętania, • czytelność i funkcjonalność projektu, • estetyka wykonania projektu.  
  7. Ocena prac konkursowych. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową w składzie: dyrektor szkoły, opiekunowie oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. 
  8. Rozstrzygnięcie konkursu. 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania jednego zwycięzcę konkursu. 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda. 3. Planowana data ogłoszenia wyników 15.10.2019r.