Procedury bezpieczeństwa COVID - 19

 

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki

w Lęborku w okresie epidemii COVID-19

 

§ 1 Ogólne zasady organizacji pracy

1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki wznawia funkcjonowanie od 1 września 2020 r. z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty.

2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku czynna jest w godzinach od 7.00 do 18.00. (Sekretariat od 7.30 - 15.30, Świetlica 6.45 – 16.00). Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sp4wl@go2.pl , kontaktować się telefonicznie pod numer 059 862 2630 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwiania jej w szkole.

3. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:

· Od godziny 8.15 drzwi do szkoły będą zamknięte, należy korzystać z dzwonka umieszczonego przy drzwiach wejściowych.

· w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są bezwzględnie zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub bezwzględna dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkoły;

· do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych dotyczy to uczniów, rodziców i opiekunów, pracowników szkoły oraz osób z zewnątrz;

· osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w holu głównym do wyznaczonej linii przy pomieszczeniu ochrony; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły lub wicedyrektorów szkoły.

· Szkoła prowadzi ewidencję osób z zewnątrz wchodzących do budynku szkoły, osoby te wpisują się do księgi ewidencyjnej oraz podają w niej swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz cel wizyty w szkole.

4. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w są izolacji domowej.

5. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

6. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

7. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.

8. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie, w świetlicy, w gabinecie wicedyrektorów, w gabinecie pielęgniarki szkolnej oraz w pokoju nauczycielskim budynku B.

9. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

10. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

11. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.


§ 2 Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń/dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.

3. Szczegółowy harmonogram rozpoczęcia i zakończenia zajęć poszczególnych klas stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.

6. Uczniowie klas IV-VIII w trakcie przerw, gdy nie będzie możliwości przebywania na dworze, będą przebywać w miejscach wyznaczonych (załącznik nr 1).

7. Plan lekcji  w miarę możliwości będzie ułożony tak, aby zajęcia rozpoczynały się w taki sposób, by grupy uczniów poszczególnych oddziałów, nie  spotykały się ze sobą.

8. Szatnia dla uczniów, będzie prowadzona tak, by jedna grupa uczniów wychodziła, a kolejna wchodziła.

9. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują wychowawcom klas co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

12. Uczniowie przychodzą do szkoły z zasłoniętymi ustami i nosem. Uczeń powinien zdjąć osłonę ust i nosa dopiero w sali lekcyjnej na swoim miejscu przy stoliku. Nakazuje się przy tym stosowanie osłony ust i nosa w częściach wspólnych budynku szkoły (korytarze, toalety i inne).

13. Rodzic ma obowiązek zapewnić, że:

· uczeń/dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

· uczeń/dziecko nie przyniesie ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych wyznaczonych miejscach.

17. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

18. Ilekroć w niniejszych procedurach jest mowa o wystąpieniu objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, należy przez to rozumieć: podwyższoną temperaturę ciała (37,2°C do 37,9 °C) lub gorączkę (temperatura ciała 38,0°C i powyżej), ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu.

19. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

20. O ile to możliwe wszystkie osoby będące na terenie szkoły zachowują dystans społeczny wynoszący min. 1,5m.

21. Rodzic zaopatruje swoje dziecko w osłonę ust i nosa (maseczkę, przyłbicę lub inny środek ochrony) we własnym zakresie.


§ 3 Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

 2. Zadaniem nauczycieli/wychowawców klas jest wykonywanie pomiarów temperatury ciała ucznia w przypadkach, gdy w czasie pobytu lub zajęć organizowanych przez szkołę zaistnieje taka konieczność z powodu zaobserwowania u ucznia/dziecka niepokojących objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).

4. Osłona ust i nosa winna być używana w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.

5. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, niemniej jednak rekomenduje się podczas wykonywania czynności służbowych przestrzeganie wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa.

6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

9. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej. 

10. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.

11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

12. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

13. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

15. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.

16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

17. Zaleca się:

· utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,

· dezynfekcję powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,

· dezynfekcję sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,

· dezynfekcję toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,

· czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.

18. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

· sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

· sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,

· napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

· wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

§ 4 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.

2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

3. Nauczyciel bibliotekarz określa liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.

4. Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.

5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

§ 5 Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

1.Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

· ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,

· zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

· stosować środki ochrony osobistej.

2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.

3. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:

· przed rozpoczęciem pracy,

· przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

· po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, · po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

· po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji, · po skorzystaniu z toalety, · po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

· po jedzeniu, piciu.

6. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.

7. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

8. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.

9. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.

10. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

11. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

12. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

13. Towar dostawcy dostarczają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych.

13. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

§ 6 Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować szkołę, a w przypadku wystąpienia u nich objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych powinni pozostać w domu, skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o wystąpieniu u nich objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i o tym, że mogą być zakażeniu koronawirusem. O powyższym należy poinformować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lęborku tel.: 059 862 1010.

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły.

4. W szkole są przygotowane pomieszczenia, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Miejsce to jest oznaczone jest napisem izolatka (załącznik nr 1).

5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

6. W izolatorium dziecko/uczeń przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika z zapewnieniem minimum 2m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


§ 8 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły, a w przypadku wystąpienia u nich objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych powinien pozostać w domu, skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o wystąpieniu u niego objawów chorobowych i o tym, że może być zakażony koronawirusem. O powyższym należy poinformować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub wicedyrektora i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.

4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 9 Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym powiatowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

§10 Organizacja pracy szkoły w przypadku pozytywnego wyniku na zapalenie płuc spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2 u dziecka/ucznia, rodzica (domowników) lub pracownika

1. Należy ustalić, czy w szkole występuje zagrożenie epidemiologiczne powodujące zagrożenie zdrowia dzieci/uczniów.

2. Należy ustalić z organem prowadzącym i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lęborku potrzebę zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole i jego zakresu, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a– 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.).

3. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności: grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

4. Dyrektor może wystąpić o zawieszenie zajęć w stacjonarnej formie także w przypadku grupy dzieci/uczniów przewlekle chorych (na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem), dzieci/uczniów, którzy posiadają wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dzieci/uczniów poddanych kwarantannie/izolacji domowej na podstawie decyzji służb sanitarno-epidemiologicznych.

5. Zawieszenie zajęć następuje na podstawie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej i zgodą organu prowadzącego placówkę, tj. Miasta Lęborka, w odpowiedzi na wniosek dyrektora szkoły (w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności). W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

6. Dyrektor, w sytuacji o której mowa w ust. 5, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Dyrektor wydaje w tej sprawie zarządzenie.

7. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Pomorskiego Kuratora Oświaty.

8. W sytuacji całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań szkoły dyrektor informuje organ prowadzący, tj. Miasto Lębork oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Pomorskiego Kuratora Oświaty.


§11 Postanowienia końcowe

1. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują od 1 września 2020 r. do odwołania.

2. Procedura może być modyfikowana, zwłaszcza w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju lub regionie (objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną), czy zmiany dotychczasowych wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów.

4. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas rady pedagogicznej i szkolenia.

5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

                                                                         

                                                                     Dyrektor Szkoły

                                                                      Waldemar Walkusz