Nasza historia

Historia sztandaru
________________________________________________________________________

Oficer Marynarki Handlowej, p. Ball, zakupił w Bostonie piękny jedwabny ryps, który dzięki hojności oraz inicjatywie rodziców stał się pierwszym sztandarem Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku. Sztandar został uroczyście wręczony i poświęcony 24 października 1948 roku.

Sztandar przedstawiał wizerunek Matki Boskiej i Orła w Koronie. W obawie przed ówczesnymi władzami, został ukryty w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku. 
O sztandarze zapomniano.
Nie wiedząc o jego istnieniu, w 1975 roku, gdy szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki, ufundowano drugi sztandar.
Ukrywany sztandar odnaleziono w 1995 roku, po 47 latach powrócił do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w pięćdziesiątką rocznicę jej istnienia.


Historia szkoły
________________________________________________________________________

10 marca 1945
_____________
Lębork staje się polskim miastem. W tym czasie powstają dwie szkoły powszechne. W wyniku napływu ludności z całego kraju liczba dzieci szybko wzrasta.

3 września 1945

______________
Rozpoczyna się nauka w Szkole Podstawowej nr 2 (obecnie nr 4) przy ulicy Stalina 22. Kierownikiem zostaje mianowany p. Mikołaj Kasperowicz. Pracuje tu 6 nauczycieli, w tym 2 niewykwalifikowanych. Budynek jest w 30% zniszczony, bez ławek, okien, niewybielony. Pracownicy szkoły własnymi środkami doprowadzają go do stanu użyteczności.
Pod koniec miesiąca liczba uczniów wynosi 113 osób. Od września prowadzony jest w szkole sześciomiesięczny Kurs Pedagogiczny.

Wśród rozpoczynających edukację uczniów klas pierwszych znaleźli się: Ignacy Adamiec, Mirosław Aleksiejuk, Stanisław Baranowski, Andrzej Boniaszczuk, Władysław Gniedziejko, Kazimierz Jankowski.

10 listopada 1945
_______________

Kierownikiem szkoły zostaje p. Eugeniusz Wojturski. Liczba uczniów ciągle wzrasta i w grudniu dochodzi do 300 osób. Ze względu na tak dużą ilość dzieci, na wniosek inspektora szkolnego, część (120) zostaje przeniesiona i kierownik Zinka tworzy nową szkołę nr 2. Natomiast budynek przy ul. Stalina nr 22 mieści szkołę nr 4.Od stycznia 1946 r. w szkole prowadzona jest normalna praca edukacyjna i wychowawcza. Sprawozdanie z wizytacji przeprowadzonej przez Inspektora Szkolnego T. Lubicz – Majewskiego w dniu 8 lutego 1946 r. wykazało, iż:
- W szkole pracuje 7 nauczycieli.
- Kierownik dobrze zorganizował pracę.
- Poziom wychowawczy i naukowy nie budzi zastrzeżeń.
- Pomoce naukowe są w stanie dostatecznym, a biblioteka w zaczątku.

W roku szkolnym 1947/48  jest już 450 dzieci. W Szkole Podstawowej nr 4 jako pierwszej w całym powiecie są utworzone klasy ósme liczące ok. 70 uczniów.

W okresie 1948/49 – ilość dzieci 581, ilość oddziałów 12.

27 października 1948

__________________
Odbywa się uroczystość poświęcenia sztandaru szkolnego. Bierze w niej udział kurator gdańskiego szkolnego okręgu oraz przedstawiciele organizacji miasta Lęborka.

Sztandar zostaje wręczony kierownikowi szkoły – p. Eugeniuszowi Wojturskiemu przez A. Celekińskiego – przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego.
Od roku szk. 1951/52 kierownikiem szkoły zostaje p. Leon Kminikowski, a grono nauczycielskie liczy ok. 30 osób.

10 maja 1958

____________
Rozpoczyna się rozbudowa szkoły, na którą czekano 5 lat. Budowę ukończono we wrześniu 1959 r. (część z salą gimnastyczną).
15 września 1959

_______________
Wprowadzono się do nowego – przebudowanego budynku szkolnego. Część dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 zostaje przeniesiona do nowej – sąsiedniej szkoły – nr 6 (ok. 1000 uczniów). Pozostaje w niej 900 dzieci podzielonych na 23 oddziały klasowe.

W roku szkolnym 1961/62 kierownikiem zostaje p. Bogumiła Maklakiewicz.

Rok szkolny 1962/63 – ilość nauczycieli 27. Klasy I –IV rozpoczynają naukę wg zreformowanych programów szkoły podstawowej.

Lata 1963/64 – szkoła liczy 24 nauczycieli i 889 uczniów. W mieście zostaje oddana do użytku nowa szkołą nr 7. Zmienia się też rejonizacja. Do Szkoły Podstawowej nr 4 zaczynają uczęszczać uczniowie z ulic południowej części miasta.

Dla biblioteki szkolnej zostaje wygospodarowane osobne pomieszczenie – duże i przestronne. Dzięki p. Czesławowi Pajewskiemu (opiekunowi samorządu szkolnego) zostają zainicjowane turnieje klas.

Rok szkolny 1964/65 – 25 nauczycieli. Ze względu na przyznanie kierownictwu szkoły – B. Maklakiewicz i J. Dankowskiej rocznego urlopu, obowiązki kierownika szkoły przejmuje p. Pajewski, a zastępcy kierownika – p. Stefan Skorupiński.

W latach 1965/66 do funkcji kierowniczych powracają: p. B. Maklakiewicz i p. J. Dankowska, a ponadto p. Cz. Pajewski zostaje drugim zastępcą kierownika.

W związku z reorganizacją szkoły specjalnej i zlikwidowaniem Szkoły Podstawowej nr 6, zwiększa się liczba uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 (1143) i grona pedagogicznego (36).

W roku szkolnym 1968/69 następuje otwarcie boiska – budowano je w czynie społecznym przez 2 lata.

15 marca 1975

_____________
Odbywa się uroczystość nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki i wręczenie nowego sztandaru.

W roku szkolnym 1978/79 długoletni dyrektor szkoły – p. B. Maklakiewicz odchodzi na emeryturę.

1 września 1979

______________
Funkcję dyrektora szkoły przejmuje p. Lucyna Dylawerska.

1 września 1984

______________
Funkcję dyrektora szkoły obejmuje p. Wiesława Danielak.

wrzesień 1990

______________
Kuratorium Oświaty w Słupsku ogłasza konkurs na dyrektora szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku, gdyż p. W. Danielak rezygnuje z tego stanowiska i przechodzi do Zespołu Szkół Mechanicznych w Lęborku na etat nauczyciela matematyki. 20 września 1990 dyrektorem szkoły zostaje p. Henryk Marzec.

wrzesień 1991

______________
Do szkoły zostaje przyłączony budynek przy pl. Kopernika (bud. B), zaadoptowany po przedszkolu. W budynku tym uczą się dzieci z klas 0-III SP.
14 października 1995

__________________
Jubileuszowe obchody 50. rocznicy istnienia szkoły połączone z poświęceniem pierwszego sztandaru. Został on odnaleziono w Kościele NMP KKP w Lęborku i odrestaurowany na tę uroczystość.

1 września 1999

______________
Wraz z reformą oświaty, szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół nr 3, w ramach którego działa Szkoła Podstawowa nr 4 i nowo utworzone Gimnazjum nr 3. Zajęcia prowadzone są w dwóch budynkach. W budynku B, tzw. Małej Czwórce, znajdują się oddziały przedszkolne – klasy „0” i oddziały kl. I-III szkoły podstawowej. Natomiast w głównym budynku A uczą się dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna. Dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 zostaje p. Waldemar Walkusz.

7 czerwca 2000

______________
Uroczyste nadanie bibliotece szkolnej imienia Wandy Chotomskiej, w którym zaprzyjaźniona ze szkołą pisarka uczestniczy osobiście.

W roku szkolnym 2001/02 dla urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego gimnazjalistów szkołę wyposażono w dwie siłownie.

23 marca 2002

_____________
Po raz pierwszy zorganizowano Dzień Otwarty Szkoły, który na stałe wpisał się w harmonogram jej pracy. Każdego roku tematyka dnia jest inna.

wrzesień 2002

_____________
Dzięki projektowi p. W. Walkusza, dyrektora szkoły powstaje pierwsza klasa usportowiona z ukierunkowaniem zainteresowań na piłkę nożną (o zwiększonej liczbie godzin wychowania fizycznego).

wrzesień 2003

_____________
Otwarcie w szkole sali audytoryjno–kinowej wyposażonej w profesjonalny sprzęt multimedialny.

Natomiast biblioteka otrzymała nowe pomieszczenie na czytelnię, które dzięki otrzymanym w darze meblom i aranżacji wnętrza pełni funkcję naukową jak i wypoczynkową.

grudzień 2003
_____________
Utworzono i zarejestrowano Miejski – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Ratusz.Prezesem M-MUKS zostaje p. Dariusz Nawrocki. W klubie prowadzone są 3 grupy szkoleniowe: rocznik 1992, rocznik 1993, rocznik 1994.

luty 2004

_________
Po wielu rozmowach zostaje podpisane porozumienie integracyjne o współpracy ze szkołą niemiecką – Integrierte Gesamtschule Grünthal w Stralsundzie. Duże zaangażowanie w nawiązaniu kontaktu okazał p. Claus Dietrich Schmidt, były lauenburżanin i przyjaciel szkoły.

W szkole powstaje baza noclegowa dla grup zorganizowanych.

wrzesień 2004

_____________
Pierwsze spotkanie piętnastoosobowej grupy młodzieży niemieckiej z gimnazjalistami w Lęborku. Wizyta trwa 5 dni, podczas niej młodzież z Niemiec poznaje Lębork, Trójmiasto, Łebę oraz wydmy ruchome. Ponadto uczestniczy w Gimnazjadzie i warsztatach plastycznych. Gości zakwaterowano w nowoutworzonej bazie noclegowej.

Zagospodarowano jedno z pomieszczeń biblioteki na kawiarenkę naukową z dostępem do Internetu. Dzięki temu powstało Multimedialne Centrum Informacji (czytelnia i kawiarenka).

grudzień 2004

_____________
Szkoła jako czternasta w Polsce, a druga na Pomorzu, po Tczewie, przystępuje do programu edukacyjnego Szkoła Zarządzająca Wiedzą. Dzięki niemu uczeń ma się stać świadomym i aktywnym odbiorcą wiedzy.

Jedno z pomieszczeń sportowych przy sali gimnastycznej zagospodarowano na saunę – gabinet odnowy biologicznej dla sportowców. 


wrzesień 2005

_____________
Do użytku oddana zostaje nowa pracownia językowa wyposażona w profesjonalny sprzęt do nauki języków obcych.

marzec 2006

____________
Podczas  Dnia Otwartego uczczono 60. rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 4.

czerwiec 2007
_____________
Szkoła wygrała konkurs powiatowy Bezpieczna Szkoła 2006-2007 dla szkół podstawowych zorganizowany przez Komendę Powiatowa Policji w Lęborku.

grudzień 2008

_____________
W ramach rządowego planu Moje Boisko - Orlik 2012 otwarto kompleks sportowy (boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne) przy Placu Piastowskim, nad którym opiekę sprawuje nasza szkoła.

czerwiec 2008

_____________
Szkoła otrzymuje od Urzędu Miasta w Lęborku urządzenie do pomiaru pogody, tzw. stację pogodową.

luty 2010
_________
Nasze gimnazjum organizuje pierwszą edycję Konkursu o Paulu Nipkowie pod patronatem Urzędu Miasta Lęborka.

maj 2010
_________
Minęło 10 lat od nadania bibliotece imienia Wandy Chotomskiej. Z tej okazji bibliotekarki zorganizowały uroczystość Dziesięciolecia Patronatu pt. Martynka w Krainie Wagarów.Pisarka była honorowym gościem spotkania.

czerwiec 2010

_____________
W dniu 1 czerwca Kompleksowi Sportowemu Orlik 2012 nadano imię Bolesława Bykowskiego, wybitnego nauczyciela wychowania fizycznego.

grudzień 2010

_____________
W budynku B zostaje oddana do użytku sala kinowa.


listopad 2015
_____________
Obchodzimy wyjątkowy Jubileusz  70-lecia Szkoły Podstawowej. W tym dniu odwiedza szkołę wielu gości: absolwenci, byli pracownicy, nauczyciele, rodzice - przyjaciele szkoły.


1 września 2017
_______________
Po kolejnej reformie oświaty szkoła przestaje być zespołem szkół i zostaje przekształcona w ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 4 - powrót do nazwy z 1945r.


Czym możemy się pochwalić ...


W naszej szkole dużo się dzieje. Mamy wiele, bardzo dobrze wyposażonych sal i pracowni, które mogą się pochwalić  interaktywnymi tablicami, zestawami multimedialnymi, czy nowym uposażeniem. 

________________Na terenie SP 4 funkcjonują_______________
28 sale lekcyjne
3 sale gimnastyczne
2 nowoczesne boiska
lodowisko zimą
2 siłownie
sauna
3 pracownie komputerowe
kafejka internetowa
sala audiowizualna
pracownia plastyczna 
sala taneczna
biblioteka
świetlica
świetlica socjoterapeutyczna
 stołówka
sklepik szkolny


__________________Nasze cykliczne imprezy________________
- Współpraca i wymiana polsko - niemiecka ze Stralsundem
- Pikniki szkolne - odbywające się co roku pod innym hasłem
- Dni Patrona
- Plebiscyt na Najlepszą Klasę
- Maratony filmowe
- Dni Sportu____Programy, w których uczestniczymy lub uczestniczyliśmy___


Ponadto mamy wyjątkowo aktywnie działający Samorząd Uczniowski, który organizuje życie szkolnej społeczności.
______________________________________________________

W szkole funkcjonują także oddziały przysposabiające uczniów do zawodu.
______________________________________________________

Zapraszamy do naszej szkoły!


Opiekunowie SU:
_____________________________________________________


Wioletta Szymonik

Katarzyna Klasa

Roman Klassa

Działania SU

Tu znajdziemy działania Samorządu Uczniowskiego w poprzednich latach: Samorząd Uczniowski


0a - wych. Mirosława Powałowska
_____________________________________________________

1a - wych. Dorota Rybaczek
1b - wych. Mariola Wacnik
_____________________________________________________

2a - wych. Sylwia Formella
2b - wych. Izabela Krzemień - Jelińska
______________________________________________________

3awych. Bogumiła Szkałuba
3b
wych. Małgorzata Sobiesiak
______________________________________________________

4a - wych. Lucyna Knuth - Kwiatkowska 
4b - wych. Karolina Brzeska
______________________________________________________

5a - wych. Ewa Ellwart
5b - wych. Hanna Jankowska
______________________________________________________

6a - wych. Roman Klassa
6b - wych. Agnieszka Gwazdacz - Białaszewska
_______________________________________________________

7a - wych. Magdalena Zielkowska
7b - wych. Anna Komorowska
______________________________________________________

8a - wych. Beata Tomaszewska - Pirch
______________________________________________________

Hymn naszej szkołyOd dobrej nauki zależny jest, naszej Ojczyzny los,
Więc czyny tak łączyć należy, jak w śpiewie łączymy nasz głos.
Chociaż minęło tyle lat i chociaż zmianie uległ świat.
Twoje idee i Twoja myśl, przetrwały wieki, aż do dziś.


O Kościuszko piękny wzorze,
jako Ojczyznę miłować,
w każdej życia swego porze
pragniemy Cię naśladować!


Niech pieśń nasza w świat dziś wyruszy, do pieśni swój dołącz głos.
Miej wiarę i moc w swojej duszy, bo w rękach twych dziś Polski los.
Chociaż minęło tyle lat i chociaż zmianie uległ świat.
Twoje idee i Twoja myśl, przetrwały wieki, aż do dziś.


Kilka słów o patronie


Kościuszko Tadeusz (1746-1817)
_________________________________________________________________________________
polski i amerykański generał, bohater narodowy, inżynier
Pełne nazwisko: Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko
Data urodzenia: 04/02/1746
Data śmierci: 15/10/1817 w wieku 71 lat
Znak Zodiaku: Wodnik
Miejsce śmierci: Solura, Szwajcaria
Wzrost: 165 cm
W roku 2018 przypada: 272. rocznica urodzin i 201. rocznica śmierci.
Tadeusz Kościuszko – urodzony 4 lutego 1746 roku w Mereczowszczyźnie generał polski i amerykański. Jego ojcem był Ludwik Tadeusz Kościuszko , a matką Tekla z Ratomskich. Polski bohater narodowy. Pobierał nauki w Szkole Rycerskiej. Wyjechał na stypendium do Paryża, wrócił jako kapitan artylerii. Brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Fortyfikował tam obozy Armii Kontynentalnej. Zbudował twierdzę West Point. Został awansowany na generała brygady amerykańskiej. Po powrocie do Polski został powołany do wojska w stopniu generała-majora. Wykazał się odwagą walcząc w wojnie polsko-rosyjskiej w bitwach pod Zieleńcami i Dubienką. Po przystąpieniu króla Stanisława Augusta do Targowicy podał się do dymisji. Wyjechał do Lipska, potem do Francji i Włoch. Po powrocie do Polski wywołał w 1794 w Krakowie powstanie zwane kościuszkowskim, ogłosił insurekcję i objął władzę dyktatorską jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. Rozbił wojska gen. Tomasowa pod Racławicami, jednak po przegranej bitwie pod Maciejowicami został uwięziony w Petersburgu. Ostatnie lata spędził w Szwajcarii. Zmarł w Solurze 15 października 1817. Został pochowany na Wawelu.Ciekawostki - tego możesz nie wiedzieć:
______________________________________________________

- Jest budowniczym słynnej twierdzy West Point.
- Wykonawcą jego testamentu był T. Jefferson.
- Sporą część swoich poborów z armii amerykańskiej przeznaczył na wykupienie czarnoskórych niewolników i ich kształcenie.
- Przyjaciel Indian. Jeden z ich wodzów - Mały Żółw, podarował Polakowi w geście przyjaźni tomahawk.
- Wiele parków, ulic i mostów w USA nosi jego imię.
- Napoleon określił go „bohaterem północy”.
- Nie miał żony, choć na powodzenie u kobiet nie narzekał. Trzykrotnie rodziny jego wybranek odrzucały oświadczyny. 
- Urna z sercem Kościuszki trafiła do Polski dopiero w 1927 r. - umieszczono ją w dawnej kaplicy królewskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Andryskowska - Dudek Halina
___________________________________________

Brzeska Karolina
Bulczak Joanna
___________________________________________

Cylka Anetta

___________________________________________

Ellwart Ewa

___________________________________________

Formella Sylwia
Frączek Beata
___________________________________________

Grabiec Ewelina
Gwazdacz - Białaszewska Agnieszka
___________________________________________

Jankowska Hanna

___________________________________________

Klasa Katarzyna

Klassa Roman
Knuth - Kwiatkowska Lucyna
Komorowska Anna
Krzemień - Jelińska Izabela
Kulig Joanna
___________________________________________

Lendzion Ewa
___________________________________________

Maciejewski Piotr
Mizińska Katarzyna
Musuła Wojciech
___________________________________________

Nadworska Jadwiga
Namyślak Halina
___________________________________________

Pietrzyk Agnieszka
Podlewska Donata
___________________________________________

Rusak Dorota
Rybaczek Dorota

___________________________________________

Skwarek Monika
Skorupińska Donata
Sobiesiak Małgorzata
Strynowicz Tamara
Szkałuba Bogumiła
Szymonik Wioletta
___________________________________________

Tillak Jadwiga
Tomaszewska - Pirch Beata

___________________________________________

Wacnik Mariola
Walkusz Waldemar
Weber Bożena
Weber Leszek
Wolf Małgorzata
Woźniak - Wojciechowska Marlena
Wrońska Aldona

__________________________________________

Zielkowska Magdalena  • Waldemar Walkusz - dyrektor
_______________________________________________

  • Jadwiga Nadworska - wicedyrektor
_______________________________________________

  • Donata Podlewska - wicedyrektor
_______________________________________________

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Tadeusza Kościuszki
Aleja Wolności 31
84-300 Lębork(59) 86 22 630   fax (59) 86 33 079

Godziny pracy Sekretariatu:
7.30 - 15.30