Miejski Turniej Minisiatkówki

Dziś odbył się Miejski turniej minisiatkówki dziewcząt i chłopców. Nasza szkołę reprezentowali uczniowie klas 5 pod kierunkiem Katarzyny Klasa i Wojciecha Pięty. Po poprawnej grze zajęliśmy III miejsca - zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców.Jesteśmy Szkołą Niepodległej!

Rok temu włączyliśmy się w realizację programu "Niepodległa 1918-2018" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Zrealizowaliśmy siedem zadań, które były potwierdzeniem "wędrówki" po Miano Szkoły Niepodległej.

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do 10 jednostek, które najlepiej wykonały zadania pod względem kreatywności, zaangażowania uczniów oraz lokalnej społeczności i otrzymała Miano Szkoły Niepodległej.  Nadmieniamy, że w konkursie wzięło udział ponad 400 szkół, 150 z nich otrzymało certyfikaty, a my jesteśmy w pierwszej dziesiątce.

Pan Tadeusz inaczej...

Wczoraj uczniowie klas 7, 8 SP oraz 3 GIM obejrzeli spektakl "Pan Tadeusz - obrazy" w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Przedstawienie powstało na motywach epopei narodowej Adama Mickiewicza. Przywołano wątek zwaśnionych rodów Horeszków i Sopliców w sporze o zamek, perypetie miłosne Tadeusza i Zosi, burzliwe losy Jacka Soplicy, ukrywającego się pod mnisim kapturem księdza Robaka. Spektakl był zaledwie namiastką dzieła Mickiewicza, dość swobodnie "skrojony" i zapewne niezrozumiały dla tych, którzy nie znają tekstu utworu. Zachęcamy do przeczytania lektury (kl.VIII), lektury naszych rodziców, dziadków i pradziadków.
Omnibus 2018/2019

Wczoraj odbył się „Konkurs 1 z 10”, który przygotowali: Ewelina Grabiec, Bożena Weber, Anna Komorowska i Roman Klassa.


Tytuł Omnibusa roku 2018/2019 zdobył Jakub Gidlewski z 7b.
Drugie miejsce zajęła Wiktoria Kreft z 8a, trzecie - Jakub Smolik z 3b.
Gratulujemy!


Apel podsumowujący I semestr

Dziś odbył się apel podsumowujący I semestr, w czasie którego zostali wyróżnieni uczniowie z najwyższą średnią ocen, najlepszą frekwencją i biorący udział w konkursach.
Podsumowano również punktację w Plebiscycie na Najlepszą Klasę, gdzie najlepiej wypadły klasy: 5a, 6b i 5b. 


Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i zachęcamy do pracy w drugim semestrze, życząc samych sukcesów.

Zdjęcia z apelu znajdują się w galerii szkolnego Facebooka: Apel podsumowujący I sem

Lęborskie szkoły


_________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych 
im. prof. Henryka Mierzejewskiego
ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lębork
_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________

Powiatowe Centrum Edukacyjne
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Pionierów 16
84-300 Lębork
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
im. Gryfa Pomorskiego
ul. Warszawska 17
84-300 Lębork
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
I Liceum Ogólnokształcące 
im Stefana Żeromskiego
ul. Dygasińskiego 14
84-300 Lębork
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Okrzei 8,
84-300 Lębork
_________________________________________________________________________________
http://www.slolebork.pl/________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 
im. Karola Wojtyły
ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lębork
_________________________________________________________________________________
http://zso2.com/

Nabór na rok szkolny 2019/2020 do lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych.


Nabór na rok szkolny 2019/2020 do lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych.


Nabór na rok szkolny 2019/2020 do lęborskich przedszkoli
Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork.
Dzieci do przedszkoli przyjmuje się corocznie na kolejny rok szkolny na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego do dyrektora placówki przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
- rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym.
Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.
·         zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola.
Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje nt. rekrutacji można uzyskać w lęborskich placówkach:
- Przedszkole Nr 1 ul. Czołgistów 37, tel. 59 8852-10-78,
- Przedszkole Nr 2 ul. E. Plater 12, tel. 59 862-22-89,
- Przedszkole Nr 5 ul. Wyspiańskiego 1, tel. 59 862-42-76,
- Przedszkole Nr 6 ul. Wyszyńskiego 7, tel. 59 863-45-94
- Przedszkole Nr 9 ul. Mireckiego 9 tel. 59 862-17-72
- Przedszkole Nr 10 ul. Krzywoustego 6, tel. 59 863-23-00
Postępowanie odbywa się w określony sposób na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz według określonych kryteriów                               i terminów zamieszczonych poniżej:


Kryteria naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, określone przez Radę Miejską w Lęborku

Kryterium
Liczba punktów
Dokumenty
Kandydat, który w roku kalendarzowym rekrutacji podlega obowiązkowi wychowania przedszkolnego
6
X
Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub uczą się w trybie dziennym
5
Zaświadczenie z pracy lub szkoły
Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego samego przedszkola lub tej samej szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne
4
X
Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata, bądź miejsce zamieszkania kandydata znajduje się najbliżej przedszkola, szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne lub rodzic/opiekun prawny jest pracownikiem tego przedszkola, szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne
3
Zaświadczenie z pracy

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka
2
Zaświadczenie z placówki
Kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, uczy się w trybie dziennym
1
Zaświadczenie z pracy lub ze szkoły


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
2
3
4
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
od 15.05.2019 r. do 20.05.2019 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 12.04.2019 r.
do 24.05.2019 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 29.04.2019 r.
do 29.05.2019 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
do 13.05.2019 r.
do 31.05.2019 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 15.05.2019 r.
do 3.06.2018 r.
Nabór na rok szkolny 2019/2020 do lęborskich szkół
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci, zamieszkałe w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia rodziców.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka dysponuje wolnymi miejscami.
Wnioski oraz wszelkie informacje nt. rekrutacji można uzyskać w lęborskich placówkach:
·         Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 59 862-22-51
·         Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, ul. Kossaka 103, tel. 59 862 -26-30
·         Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, Al. Wolności 31 tel. 59862-26-30
·         Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, ul. Tadeusza Kościuszki 14 tel. 59 863-18-15
·         Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku, ul Piotra Skargi 52 tel. 862-17-28
·         Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10 tel. 59 862-12-45Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz według określonych kryteriów                               i terminów zamieszczonych poniżej:

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określone przez Radę Miejską w Lęborku


Kryterium
Liczba punktów

Dokumenty
Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce
3
X
Rodzic kandydata jest pracownikiem tej jednostki oświatowej, podległej Gminie Miasto Lębork
3

X
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkół lęborskich.
2
X
Kandydaci spoza obwodów lęborskich szkół
1
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata z klauzulą odpowiedzialności karnej

Punktację przypisuje się kandydatowi tylko w jednej wyższej kategorii.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
2
3
4
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1.04.2019 r. do 31.05.2019 r.
od 3.07.2019 r.
do 9.07.2019 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 18.06.2019 r.
do 16.07.2019 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 24.06.2019 r.
do 2.08.2018 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
do 28.06.2019 r.
do 8.08.2019 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 2.07.2019 r.
do 31.08.2019 r.

Po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku...

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich zdecydował o żałobie na terenie całego województwa do dnia pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.


27 Finał WOŚP

Nasi uczniowie byli dziś rewelacyjni❗️ Oczywiście mamy na myśli 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w tym roku po raz pierwszy odbył się na lęborskiej Hali Widowiskowej.


Każdy z występów był bardzo udany i mile przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność.
Jako pierwsza na scenie stanęła grupa biało czarna z 6b, zaraz po nich zatańczyli „Cola song” artyści z 5c. 


Potem wystąpił Ksawier Rapel z 4c, który swoim wykonaniem piosenki "Color Of Your Life" wzruszył wiele osób. 


I jako ostatni zaprezentowali piracki taniec uczniowie z 5a. 


Dziękujemy opiekunom za przygotowanie uczniów - paniom: Katarzynie Klasa, Halinie Andryskowskiej-Dudek, Halinie Namyślak, Beacie Frączek i Wioletcie Szymonik.
Brawa dla wszystkich❗️

Bogata fotorelacja na szkolnym Facebooku: Finał WOŚP

Do końca świata i jeden dzień dłużej!

Siema❗️ Do końca świata i jeden dzień dłużej ❤️ My już zaczęliśmy ten finał!
Emilia, Artur, Martyna, Marcelina, Weronika, Natalia, Anastazja, Kuba, Nikodem, Patrycja, Amelia i opiekunowie panie: Katarzyna Klasa i Wioletta Szymonik już na stanowiskach. Niestety nie dla wszystkich zgłoszonych były identyfikatory, nie dojechały, ale mimo to brawo Wy! Dziękujemy też rodzicom za przybycie i dopełnienie formalności.


Mimo kapryśniej, deszczowej pogody wsparliśmy jak co roku akcję WOŚPu. Zebraliśmy do puszek ponad 2600zł. 

Orszak Trzech Króli

Od 7 lat nasza szkoła uczestniczy w Orszaku Trzech Króli organizowanym przez parafię pw. Św. Alberta w Mostach. Orszak tradycyjnie przeszedł od Lubowidza do Mostów, gdzie Trzej Królowie złożyli pokłon Dzieciątku Jezus. Następnie orszak wyruszył do Lęborka mijając różne scenki w tym dwie przygotowane przez naszych uczniów:
-,,Dwór Heroda” -,,Walka dobra ze złem” 

Nad przygotowaniem scenek w tym roku czuwała spora grupa nauczycieli: Halina Andryskowska-Dudek, Beata Frączek, Lucyna Siedlik, Katarzyna Klasa, Tamara Strynowicz oraz Roman Klassa.

Cały scenariusz orszaku nawiązuje do nauczania św. Jana Pawła II.

Fotorelacja na szkolnym Facebooku: Orszak Trzech Króli