Nabór na rok szkolny 2019/2020 do lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych.


Nabór na rok szkolny 2019/2020 do lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych.


Nabór na rok szkolny 2019/2020 do lęborskich przedszkoli
Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork.
Dzieci do przedszkoli przyjmuje się corocznie na kolejny rok szkolny na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego do dyrektora placówki przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
- rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym.
Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.
·         zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola.
Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje nt. rekrutacji można uzyskać w lęborskich placówkach:
- Przedszkole Nr 1 ul. Czołgistów 37, tel. 59 8852-10-78,
- Przedszkole Nr 2 ul. E. Plater 12, tel. 59 862-22-89,
- Przedszkole Nr 5 ul. Wyspiańskiego 1, tel. 59 862-42-76,
- Przedszkole Nr 6 ul. Wyszyńskiego 7, tel. 59 863-45-94
- Przedszkole Nr 9 ul. Mireckiego 9 tel. 59 862-17-72
- Przedszkole Nr 10 ul. Krzywoustego 6, tel. 59 863-23-00
Postępowanie odbywa się w określony sposób na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz według określonych kryteriów                               i terminów zamieszczonych poniżej:


Kryteria naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, określone przez Radę Miejską w Lęborku

Kryterium
Liczba punktów
Dokumenty
Kandydat, który w roku kalendarzowym rekrutacji podlega obowiązkowi wychowania przedszkolnego
6
X
Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub uczą się w trybie dziennym
5
Zaświadczenie z pracy lub szkoły
Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego samego przedszkola lub tej samej szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne
4
X
Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata, bądź miejsce zamieszkania kandydata znajduje się najbliżej przedszkola, szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne lub rodzic/opiekun prawny jest pracownikiem tego przedszkola, szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne
3
Zaświadczenie z pracy

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka
2
Zaświadczenie z placówki
Kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, uczy się w trybie dziennym
1
Zaświadczenie z pracy lub ze szkoły


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
2
3
4
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
od 15.05.2019 r. do 20.05.2019 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 12.04.2019 r.
do 24.05.2019 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 29.04.2019 r.
do 29.05.2019 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
do 13.05.2019 r.
do 31.05.2019 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 15.05.2019 r.
do 3.06.2018 r.
Nabór na rok szkolny 2019/2020 do lęborskich szkół
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci, zamieszkałe w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia rodziców.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka dysponuje wolnymi miejscami.
Wnioski oraz wszelkie informacje nt. rekrutacji można uzyskać w lęborskich placówkach:
·         Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 59 862-22-51
·         Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, ul. Kossaka 103, tel. 59 862 -26-30
·         Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, Al. Wolności 31 tel. 59862-26-30
·         Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, ul. Tadeusza Kościuszki 14 tel. 59 863-18-15
·         Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku, ul Piotra Skargi 52 tel. 862-17-28
·         Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10 tel. 59 862-12-45Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz według określonych kryteriów                               i terminów zamieszczonych poniżej:

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określone przez Radę Miejską w Lęborku


Kryterium
Liczba punktów

Dokumenty
Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce
3
X
Rodzic kandydata jest pracownikiem tej jednostki oświatowej, podległej Gminie Miasto Lębork
3

X
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkół lęborskich.
2
X
Kandydaci spoza obwodów lęborskich szkół
1
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata z klauzulą odpowiedzialności karnej

Punktację przypisuje się kandydatowi tylko w jednej wyższej kategorii.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
2
3
4
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1.04.2019 r. do 31.05.2019 r.
od 3.07.2019 r.
do 9.07.2019 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 18.06.2019 r.
do 16.07.2019 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 24.06.2019 r.
do 2.08.2018 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
do 28.06.2019 r.
do 8.08.2019 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 2.07.2019 r.
do 31.08.2019 r.