Projekt - Zdalna Szkoła

Gmina Miasto Lębork otrzymała dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach projektu zakupiono 66 tabletów dla 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

Wysokość dofinasowania w ramach Programu „Zdalna Szkoła” to 99 000 zł.