Konkurs plastyczny


REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5-8 i rozstrzygany będzie bez podziału na kategorie wiekowe.
Przedmiotem konkursu jest przedstawienie własnej wizji logo Szkoły Promującej Zdrowie w formie płaskiej pracy plastycznej. Zwycięskie logo będzie specjalnym logiem naszej szkoły w ramach Programu Szkoła Promująca Zdrowie.
Praca plastyczna przedstawiająca logo Szkoły Promującej Zdrowie ma spełniać następujące wymogi:

- format pracy A3 lub A4,
- technika wykonania pracy dowolna,
- praca płaska (dopuszcza się wykonanie pracy w wybranym graficznym programie komputerowym - wykonana praca w programie komputerowym musi być wydrukowana i zapisana na płycie CD)
- praca powinna być podpisana czytelnie z tyłu imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczęszcza uczeń.
Prace można składać do 28 września 2018r. u p. Wioletty Szymonik.
Przy ocenianiu prac konkursowych brana będzie pod uwagę przede wszystkim pomysłowość uczniów, technika wykonanej pracy oraz staranność, estetyka i samodzielność wykonania pracy, a także spójność wykonanego logo z założeniami Szkoły Promującej Zdrowie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  5 października o godz. 12.00 w sali nr 13.
Do wygrania przez uczniów czekają ciekawe nagrody m.in. opaska Xiaomi Mi Band.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są Wioletta Szymonik i Sylwia Formella.

Cele konkursu:
- zapoznanie się przez społeczność szkolną (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) z ideą Programu Szkoła Promująca Zdrowie,
- zdobycie wiedzy na temat koncepcji, strategii i definicji Szkoły Promującej Zdrowie,
- poznanie standardów Szkoły Promującej Zdrowie,
- rozwijanie u uczniów umiejętności plastycznych, informatycznych,
- promowanie wśród społeczności szkolnej postaw prozdrowotnych.