RODO

Obowiązek informacyjny


1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Lęborku ul. Al. Wolności 31 reprezentowana przez dyrektora szkoły Waldemara Walkusza Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Sławomira Olczyk, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: inspektor.abi2@gmail.com
2. Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 4 w Lęborku stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionej ustawy:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650)
4. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.
6. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
7. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
9. Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może narazić osobę które dane dotyczą na odpowiedzialność karną.
10. Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego, w celach realizacji zadań nie związanych bezpośrednio z procesem nauczania.
11. Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poza uprawnieniami wymienionymi w pkt. 7,8 i 9; przysługuje prawo do:
a) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
b) cofnięcia zgody ( cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie które miało miejsce do momentu wycofania zgody)
c) żądania ograniczenia przetwarzania
d) usunięcia danych osobowych


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku
Waldemar Walkusz